RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy zmieniające zasady przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych różnych podmiotów osób – naszych klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla konsumentów

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05¬170 Zakroczym,
 2. e-mailowo przez adres: apartamenty@oxygendelux.com (skrzynka dla klientów apartamentów) lub salon@yellowrose.pl (skrzynka dla klientów salonu urody).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zdrowia i życia Administratora danych, pracowników Administratora danych oraz innych gościu hotelowych – dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 2. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05¬170 Zakroczym,
 2. e-mailowo przez adres: apartamenty@oxygendelux.com (skrzynka dla klientów apartamentów) lub salon@yellowrose.pl (skrzynka dla klientów salonu urody).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonywania umowy o pracę,
 2. spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości
 3. zarządzania, planowania i organizacji pracy,
 4. równości i różnorodności w miejscu pracy,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. ochrony własności pracodawcy, pracowników oraz klientów,
 7. celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem,
 8. celów ewentualnego zakończenia stosunku pracy w przyszłości.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

 1. art. 221 § 1 Kodeksu pracy- przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę – w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. zgoda na przetwarzanie danych – w zakresie przekazanych danych innych niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W trakcie postępowania rekrutacyjnego mogą przeprowadzane być testy dotyczące wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych dla stanowiska, o które ubiega się kandydat.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

Garage IT Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Tadeusza Kościuszki 25, 87-100 Toruń, KRS: 0000711970

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Garage IT Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 87-100 Toruń, KRS: 0000711970.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Garage IT Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 87-100 Toruń,
 2. e-mailowo przez adres: kontakt@garageit.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem danych oraz świadczenie usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Państwem a Administratorem danych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.

Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05-170 Zakroczym, NIP: 5262292087.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

 1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Natalia Diaczuk „GRUPA EUROPEJSKIEGO BIZNESU”, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 57, 05¬170 Zakroczym,
 2. e-mailowo przez adres: apartamenty@oxygendelux.com (skrzynka dla klientów apartamentów) lub salon@yellowrose.pl (skrzynka dla klientów salonu urody).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 1. ocena kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku,
 2. ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku,
 3. wybór odpowiedniego kandydata i zawarcie z nim umowy o pracę.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

 1. art. 221 § 1 Kodeksu pracy- przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę – w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w CV oraz liście motywacyjnym – w zakresie przekazanych danych innych niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. uzasadniony interes Administratora danych, w celu wybrania odpowiedniego kandydata do pracy – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego.

Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W trakcie postępowania rekrutacyjnego mogą przeprowadzane być testy dotyczące wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych dla stanowiska, o które ubiega się kandydat.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a więc obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt w wyżej określony sposób.